SLOW-PCfighter 2.1.32

SLOW-PCfighter 2.1.32

SPAMfighter ApS – 4,6MB – Shareware –
ra khỏi 3 phiếu
4 Stars User Rating
Do you wish you had a fast PC? Have you shown too much tolerance towards your lazy PC?. SLOW-PCfighter offers a free scan and and seeks out all unused entries in your registry from failed software and driver installations, faulty uninstallations and disabled drivers and optimizes Windows start-up. Implemented with the latest technologies, SLOW-PCfighter will diagnose your PC to find and repair the errors. Avaiable in 20 languages. SLOW-PCfighter is fast and easy to use. Avaiable in English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Czech, Thai, Finnish, Portuguese, Greek, Japanese, Bulgarian, Polish, Turkish, Chinese, Japanese and Danish.

Tổng quan

SLOW-PCfighter là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi SPAMfighter ApS.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SLOW-PCfighter là 2.1.32, phát hành vào ngày 17/02/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/03/2009.

SLOW-PCfighter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,6MB.

Người sử dụng của SLOW-PCfighter đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SLOW-PCfighter!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có SLOW-PCfighter cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
SPAMfighter ApS
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản